Kirjuta meile
Yplon ahju puhastusvahend 500 ml

Yplon ahju puhastusvahend 500 ml

2,58 € +KM
EAN: 3179630012503

Aktiivne vaht söövitava soodaga ahjude*, praepannide, grillide, kaminaklaaside, fritüüride ja klaasanumate puhastamiseks.

*Ärge kasutage klaaskeraamika, mittekleepuvate pindade, alumiiniumi, vase, tina, lakitud või värvitud pindade, isepuhastuvate ahjude ega mikrolaineahjude puhastamiseks.

Kasutamine. Järgige alati tootja juhiseid. Enne kasutamist hästi loksutada. Mitte pihustada horisontaalses asendis. Pärast kasutamist loputage töödeldav pind põhjalikult veega ja ventileerige ruumi. Soojades ahjudes: veidi eelsoojendada (60 °C), seejärel ahi välja lülitada, pihustada, jätta 5 minutiks sisse. Külmades ahjudes: laske toimida vähemalt 30 minutit.

3179630012503

Ettevaatust. Sisaldab Sodium Hydroxide. Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Pihustatud ainet mitte sisse hingata. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. Mitte kutsuda esile oksendamist. NAHALE VÕI JUUSTELE SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega (või loputada duši all). SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust mürgistusteabekeskuse/arstiga. Hoida lukustatult. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50°C. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele jäätmeteisaldusnõuetele.

Toode on soovinimekirja lisatud