Kirjuta meile
Yplon niiskuskaitsevahend 300 ml

Yplon niiskuskaitsevahend 300 ml

2,37 € +KM
EAN: 3179630012497

Veekindel ja kaitseb kõiki materjale* vihma, lume ja soola eest.

Jalatsid, kotid, riided ja välivarustus.

*Ärge kasutage metallpindadel, plastil, nahka ja kummi imiteerivatel sünteetilistel materjalidel.

Kasutamine. Katsetage eelnevalt töödeldava pinna varjatud osa peal ja töödelge võimalusel suured osad välitingimustes. Töödeldav pind peab olema puhas ja kuiv. Kaitske enne toote pihustamist töödeldava eseme all olev pind ja tald. Raputage pihustuspudelit ja pihustage ühtlaselt vähemalt 15 cm kauguselt pinnast. Laske vähemalt 10 minutit kuivada ja seejärel töödelda uuesti õmblused, kortsud ja talla servad. Laske kuivada 10-30 minutit.

3179630012497

Ettevaatust. Sisaldab HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS; ISOPROPYL ALCOHOL;BUTYL ACETATE. Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või süüteallikasse. Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Pihustatud ainet mitte sisse hingata. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust mürgistusteabekeskuse/arstiga. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Mahavoolanud toote kokku koguda. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50°C. Hoida lukustatult. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele jäätmeteisaldusnõuetele.

Toode on soovinimekirja lisatud